Ustroń, ul. Ignacego Daszyńskiego 73

Ważne informacje

Ważne informacje dotyczące Yennefer Medical Spa, oraz Yennefer Beauty & Spa Academy (regulamin):

Zasady rezerwacji terminów:
1. Rezerwacja terminów w większości przypadków możliwa jest wyłącznie po wpłacie zadatku w wysokości od 20 do 50% ceny zabiegu / szkolenia.


2. Rezerwacja może być odwołana lub przeniesiona na inny termin nie później niż 48 godzin przed terminem wizyty (7 dni w przypadku szkoleń).


3. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę i nieodwołania lub zmiany jej terminu minimum 48 godzin przed zabiegiem / 7 dni przed szkoleniem:
- zadatek nie podlega zwrotowi,
- osoby niezgłaszające się na korektę makijażu permanentnego mogą utracić prawo do bezpłatnej wizyty,
- w przypadku niestawienia się na zabieg wchodzący w skład pakietu, wizyta może zostać odliczona z puli zabiegów przysługujących w pakiecie bez możliwości wykonania w innym terminie,
- wartość bonu którym opłacany jest zabieg może ulec zmniejszeniu o 20% ceny zabiegu, który został odwołany
- przyszłe rezerwacje będą możliwe po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% ceny zabiegu.

4. W przypadku nieopłacenia zadatku w ciągu 48 godzin od wysłania linku do płatności, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane przez system. W przypadku wykonywania rezerwacji online, przedpłatę należy opłacić w ciągu 15 minut.

5. Kwoty zadatków do wizyt odwołanych zgodnie z regulaminem pozostają na saldzie klienta do wykorzystania podczas kolejnych wizyt. Na życzenie mogą zostać zwrócone na Państwa rachunek bankowy lub na miejscu w salonie, prosimy tylko nas  poinformować o wybranej metodzie zwrotu. Zwroty na rachunek bankowy realizowane są do 7 dni roboczych od złożenia takiej dyspozycji.

6. Prosimy o punktualne przychodzenie na wizyty, w przypadku spóźnienia zabieg może zostać odwołany, skrócony lub zamieniony na inny, którego wykonanie będzie możliwe w krótszym czasie.

Metody opłacania zadatków (przedpłat):
1. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem opłacania zadatków jest skorzystanie z linków do płatności Moment - Pay, wysyłanych przez system smsem lub mailem. Umożliwiają one skorzystanie z Blik-a lub szybkiego przelewu oraz są automatycznie przetwarzane przez nasz system rezerwacji i przypisane do konkretnej rezerwacji.
2. Drugim sposobem jest skorzystanie z systemu Dot-Pay za pomocą naszej strony: https://www.yennefer.eu/strona/bony-upominkowe-zadatki, możliwa jest również płatność przelewem bankowym na konta podane poniżej, tutaj jednak wymagane jest ręczne wpisanie jakiej wizyty wpłata dotyczy. Należy pamiętać, że te płatności nie są przetwarzane automatycznie przez system i wymagają ręcznego wprowadzenia wpłaty do systemu. W przypadku gdy wpłynie w ostatniej chwili przed anulowaniem rezerwacji możemy nie zdążyć jej przetworzyć i ktoś inny zajmie termin umawiając się online.
3. Oczywiście możliwe jest również opłacanie zadatków na miejscu, w salonach.
Numer konta do wpłat:
PL 35 1050 1083 1000 0001 0605 3432, odbiorca: TTY Piotr Dawid

Dla przelewów zagranicznych: Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

 

 

 

Zasady korzystania z pakietów promocyjnych:
1. Usługi w cenach promocyjnych dostępne są wyłącznie po opłaceniu całego pakietu z góry. Należność można uregulować kupując pakiet online, lub w salonie podczas pierwszej wizyty w ramach pakietu.
2. Dopuszczamy możliwość wykupienia pojedynczych wizyt w cenach promocyjnych jako kontynuację zakończonego pakietu, maksymalnie 3 zabiegi po serii 12 zabiegów.
3. Aby zakupić online pakiet promocyjny należy:
- zarezerwować wizytę wybierając termin i pakiet promocyjny jako usługę
- opłacić pakiet w ciągu 15 minut
- umówić kolejne wizyty z pakietu jako pojedyncze zabiegi (jeśli przykładowo kupujemy pakiet Endermologii 6 zabiegów po 20 minut, pierwszą wizytę rezerwujemy jako pakiet 6x20 minut, a kolejne 5 jako zabieg spersonalizowany endermologii 20 minut). Ponieważ system zwykle będzie automatycznie wymagał przedpłat na pozostałe zabiegi, należy je opłacić. Zostaną one zwrócone niezwłocznie po odnotowaniu tego przez nasz personel (aby przyśpieszyć zwrot prosimy o wiadomość, informację telefoniczną lub powiadomienie recepcji przy pierwszej wizycie)

Zasady korzystania z bonów upominkowych:

1. Bon upoważnia do skorzystania z zabiegów oferowanych w salonie Yennefer Medical Spa przez osobę na którą Bon został wystawiony oraz na sumę lub zabieg na jaką opiewa.

2. Istnieje możliwość wykorzystania Bonu podczas więcej niż jednej wizyty a także łączenia płatności bonem z innymi metodami płatności. W uzasadnionych przypadkach można również skorzystać z innej usługi, niż ta, na którą Bon został wystawiony. W przypadku zabiegów droższych za dopłatą, w przypadku tańszych środki pozostają na saldzie Bonu do wykorzystania na inną usługę.

3. Nie ma możliwości zwrotu części lub całości gotówki z salda Bonu (za wyjątkiem przypadków ujętych w UOKiK)

4. Dopuszcza się możliwość wykonania usługi inej osobie, niż ta, na którą Bon został wystawiony pod warunkiem wykazania legalnego wejścia w posiadanie tegoż Bonu.

Pobierz formularz reklamacji

 

 

Regulamin ogólny:

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług  świadczonych w salonie Yennefer Medical Spa, zwanym dalej „Salonem”.

 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.

 3. Dokonanie rezerwacji w dowolny sposób lub przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.

§ 2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są za pisemną zgodą prawnego opiekuna osoby nieletniej.

§ 3

Świadczenie usług

 1. Przed Zabiegiem Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, nie stanowi przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. Klient jest zaznajamiany z przebiegiem zabiegu, przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

 2. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

 3. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

 4. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest  dostępny w Internecie pod adresem: www.yennefer.eu oraz w aplikacji Booksy.

 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, kartą, blikiem, przedpłatą  przelewem lub BooksyPay.

 3. W Salonie dostępne są także bony i karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

 2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi j odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8

Rezerwacje

 1.  Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

 2. Za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

 3. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 4. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie umożliwiającym weryfikację przyczyn oraz niepożądanych efektów Zabiegu.

 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni..

 4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Kontakt

Ustroń
Yennefer Medical SPA
ul. I.Daszyńskiego 73
43-450 Ustroń
pn - pt 9:00 - 20:00
sob. 9:00 - 15:00
przewiń do góry zarezerwuj online